Инструкция для Волонтеров в рамках Всеукраинской благотворительной акции (ВПБПЛЖВ) (2014).

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

Голова Великої Ради Міжнародної громадської організації «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить»

 

«07» липня 2014 року

 

___________________ І.С. Бомбушкар

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 про організаційно-правові  засади та  порядок роботи волонтерів Всеукраїнської благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ

1. Загальні положення
 1. Це Положення про організаційно-правові  засади та  порядок роботи волонтерів Всеукраїнської благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ (надалі Положення),  розроблено у відповідності до  Конституції України, Закону України «Про громадські об`єднання», Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальних захист людей, які живуть з ВІЛ», Закону України «Про безпечність  та якість харчових продуктів», Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»,  Статуту Міжнародної громадської організації «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить» (далі — Організація),  Всеукраїнської програми благодійної допомоги людям, що живуть з ВІЛ (далі — Програма), —  і  визначає форми участі,  критерії та порядок набору волонтерів, їх права та обов’язки, порядок отримання волонтерами матеріальної допомоги для її подальшого безкоштовного розповсюдження серед людей, що живуть з ВІЛ,  обігову документацію і порядок діловодства.
 2. Волонтери – це фізичні особи (громадяни України, іноземці чи особи без громадянства),  які за власною ініціативною, на громадських засадах, безоплатно, усвідомлюючи свій суспільний обов’язок, — вирішили прийняти  участь у проведенні Всеукраїнської благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ (надалі  — Акції),  виходячи з програмних засад та цілей, які ставляться Організацією в її проведенні,  шляхом власної безпосередньої праці, яка може виражатися у формах:
  1. поширення інформації про Акцію у будь-який спосіб, не заборонений законодавством України;
  2. надання консультацій та роз’яснень ВІЛ-інфікованим особам, щодо можливих форм отримання допомоги для таких  осіб від Організації;
  3. участі в організації та проведенні благодійних семінарів для ВІЛ-інфікованих осіб дипломованими спеціалістами Організації;
  4. участь у безоплатному розповсюдженні серед ВІЛ-інфікованих осіб гуманітарної допомоги, що передбачено Програмою та Статутом Організації і не суперечить вимогам діючого законодавства України.
 3. Волонтерська діяльність в ході проведення Акції базується на принципах: добровільності, вільного волевиявлення, безоплатності, нормативної регламентації, суворого дотримання законодавства України,  конфіденційності, гарантій нерозголошення діагнозу ВІЛ-інфікованих осіб.
 4. Участь волонтерів у проведенні Акції не вимагає від таких осіб вступу до рядів Організації, сплати членських внесків чи будь-яких інших пожертв на статутні цілі Організації;
 5. При доборі волонтерів, Організація виходить з засад неприпустимості будь-яких форм дискримінації, у тому числі: за статевими ознаками, політичними поглядами чи  релігійними переконаннями,  медичним діагнозом тощо;
 6. Втручання в особисте життя волонтерів, пропаганда політичних, світоглядних чи релігійних переконань  з боку організаторів Акції, є неприпустимими.
 7. Витрати, пов’язані з реалізацією програмних засад Акції покладаються на Організацію.
2.    Порядок набору волонтерів для участі у Всеукраїнській благодійній  акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ
 1. Зарахування до числа волонтерів відбувається за письмовою заявою особи (Додаток 1), яка виявила зацікавленість прийняти участь у проведенні Акції, згідно з Програмою;
  1. Заява, про зарахування особи в число волонтерів подається на ім`я  Голови  Великої ради Організації та повинна містити:
  2. Прізвище, імя,  по-батькові особи;
  3. Число, місяць, рік народження;
  4. Місце народження;
  5. Адреса проживання;
  6. Контактні телефони та адреса електронної пошти;
  7. Бажана форма отримання інформації та комунікації з Організацією;
  8. Можливі форми участі в проведенні Акції, передбачені в пункті 1.2 цього Положення;
  9. Згоду на обробку персональних даних;
  10. Дві фотокартки розміром 3х4 см.
 2. Організація та її посадові  особи,  гарантують захист персональних даних волонтерів та несуть повну відповідальність, у разі їх несанкціонованого розголошення, згідно вимог діючого законодавства України;
 3. Заява про зарахування особи в число волонтерів Акції, розглядається Великою радою Організації протягом трьох робочих днів з моменту її подачі;
 4. За наслідками розгляду заяви Великою радою ухвалюється рішення про зарахування волонтера, яке закріплюється у формі Наказу Голови Великої ради;
 5. Протягом 10 днів з моменту зарахування особи до числа волонтерів, така особа проходить Інструктаж, на якому їй доводяться основні критерії участі в проведенні акції, вручається пам’ятка волонтера (Додаток 2), роз’яснюється обов’язок нерозголошення відомостей щодо діагнозу ВІЛ-інфікованих осіб, які можуть стати відомі волонтеру в ході реалізації програмних засад Акції;
 6. Відомості щодо проведеного інструктажу заносяться до спеціального журналу,  затвердженої форми (Додаток 3), ведення якого покладається на юридичний департамент Організації;
 7. Після проходження інструктажу та перевірки засвоєних знань, волонтеру вручається посвідчення учасника акції  (Додаток 4) та за необхідності Довіреність на представництво інтересів Організації перед третіми особами,  з переліком повноважень, який визначається за додатковим погодженням з Волонтером та залежить від обраних Волонтером форм участі в проведенні Акції, згідно пункту 1.2 цього Положення.
 8. За наявності додаткових фахових знань, у разі підтвердження їх відповідними дипломами державного зразка, допускаються інші форми участі волонтерів у проведенні Акції, які можуть бути додатково погоджені Великою радою Організації. Питання погодження форм участі, не передбачених пунктом 1.2 цього Положення вирішуються в індивідуальному порядку.
3. Права та обов’язки волонтерів,  критерії залучення до участі у Всеукраїнській благодійній  акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ
 1. Організація гарантує повне правове та організаційне забезпечення діяльності волонтерів в ході реалізації програмних засад Акції;
 2. Волонтери мають право:
  1. Знайомитися з усією супровідною документацією, яка стосується проведення Акції;
  2. Отримувати методичні рекомендації щодо своєї участі в програмних заходах Акції;
  3. Бути поінформованими про заплановані Організацією заходи, спрямовані на реалізацію програмних засад Акції;
  4. За погодження з Організацією,  приймати безпосередню  участь у заходах Акції;
  5. Представляти Організацію перед третіми особами з питань, на які їх уповноважила Організація, щодо проведення Акції;
  6. Від імені Організації вести роз’яснювальну роботу серед ВІЛ-інфікованих осіб,  щодо форм їх можливої участі в Акції,  та можливостей у отриманні благодійно допомоги у вигляді літератури, компакт-дисків, біологічно-активних добавок, які безоплатно розповсюджуються Організацією в рамках Акції, а також участі в благодійних семінарах;
  7. Отримувати від Організації гуманітарну допомогу для ВІЛ-інфікованих осіб з метою її подальшого безоплатного розповсюдження серед даної категорії громадян;
  8. У разі виникнення непередбачуваних  ситуації, отримувати правову допомогу, у тому числі користуватися послугами адвоката за рахунок Організації, з питань, що виникають у звязку із участю волонтера в реалізації програмних засад Акції.
 3. Волонтери зобов’язані:
  1. Неухильно дотримуватися вимог законодавства України та цього Положення щодо нерозголошення діагнозу людей, що живуть з ВІЛ, який їм може стати відомим;
  2. Пройти обов’язковий інструктаж;
  3. Представляти інтереси Організації перед третіми особами, у тому числі людьми, що живуть з ВІЛ, лише в рамках погоджених заходів. У разі вчинення волонтером дій, які не було погоджено з Організацією, остання не несе відповідальності за такі дії;
  4. У разі виникнення непередбачуваних ситуацій,  негайно повідомляти про це Юридичний департамент Організації, для вжиття відповідних заходів.
 4. Волонтерам  категорично забороняється:
  1. Отримувати пожертви на проведення акції від будь-яких осіб, у будь-який спосіб та у будь-якій формі;
  2. Надавати ВІЛ-інфікованим особам будь-які рекомендації медичного характеру,  у тому числі рекомендувати  вживання чи відмову від вживання лікарських засобів чи   препаратів, проходження чи відмову від проходження процедур;
  3. Висловлювати свою оцінку дій спеціальних органів державної влади у сфері охорони здоров’я, серед людей, що живуть з ВІЛ;
  4. Рекомендувати  запропоновані Організацією  в рамках Акції заходи допомоги, як такі, що можуть повністю вилікувати ВІЛ-інфекцію або суттєво поліпшити самопочуття;
  5. Рекомендувати запропоновані Організацією  в рамках Акції заходи допомоги, як такі, що є альтернативною традиційним методам лікування ВІЛ-інфекції.
  6. Проводити серед ВІЛ-інфікованих осіб  політичну агітацію, релігійну пропаганду, схиляти даних осіб до вступу в політичні партії чи релігійні організації;
  7. Рекламувати серед ВІЛ-інфікованих осіб будь-які товари чи послуги;
  8. Від імені Організації займатися комерційною діяльністю з гуманітарною допомогою, яку волонтер отримує для подальшого безоплатного розповсюдження серед ВІЛ-інфікованих осіб.
4.Порядок отримання волонтерами  біологічно-активної добавки «Фіточай «Імунодар «Молодильне яблучко»  та інших видів матеріальної допомоги ВІЛ-інфікованим особам, в рамках Всеукраїнської благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ
 1. За погодженням з Організацією, волонтери мають право отримувати матеріальну допомогу, призначену для ВІЛ-інфікованих осіб, з метою її подальшого безоплатного розповсюдження серед даної категорії громадян;
 2. З метою отримання матеріальної допомоги ВІЛ-інфікованим особам, волонтер повинен звернутися до Організації з відповідною заявою (Додаток 5), в якій має бути зазначена  кількість комплектів, яку волонтер має намір розповсюдити серед людей, що живуть з вірусом імунодефіциту;
 3. Загальна кількість комплектів, що може бути видана за однією заявою, не може перевищувати двадцяти одиниць;
 4. Після розповсюдження гуманітарної допомоги, волонтер має право повторно звертатися до Організації з відповідною заявою;
 5. Право на повторне звернення волонтер отримує після подачі Звіту про використання допомоги за цільовим призначенням (Додаток 7),  яка вже  волонтеру раніше.
 6. Ненадання волонтером Звіту  про використання допомоги за цільовим призначенням, унеможливлює повторну видачу такої допомоги для її подальшого розповсюдження.
 7. Організація зобов’язана протягом трьох робочих днів, від моменту подачі заяви на видачу гуманітарної допомоги,  розглянути заяву та підготувати необхідну кількість комплектів такої  допомоги,  для її передачі волонтеру;
 8. Висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи  та супровідна документація лабораторних досліджень біологічно-активної добавки «Фіточай «Імунодар. Молодильне яблучко»,  є невід’ємною складовою гуманітарної допомоги, яка передається волонтеру.
 9. Будь-які інші форми передачі волонтерам гуманітарної допомоги для подальшого розповсюдження, які не врегульовані цим Положення, погоджуються індивідуально;
 10. За наслідками передачі гуманітарної допомоги, між Організацією та волонтером, складається Акт прийому-передачі (Додаток 6), із зазначенням виду та кількості одиниць гуманітарної допомоги, яка передається;
 11. Після складання Акту прийому-передачі, волонтер несе повну відповідальність за передані йому товаро-матеріальні цінності, та має право розпоряджатися ними на власний розгляд виключно для досягнення програмних цілей Акції;
 12. Використання отриманих цінностей не за цільовим призначенням,  залишають за організацією право звернення до правоохоронних органів з метою правової оцінки таких дій.
5.  Порядок безкоштовної роздачі біологічно-активної добавки «Фіточай «Імунодар» ВІЛ-інфікованим особам та інших видів матеріальної допомоги ВІЛ-інфікованим особам, в рамках Всеукраїнської благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ
 1. Безкоштовна роздача гуманітарної допомоги в рамках Акції,  здійснюється волонтерами лише від імені Організації;
 2. Відповідальність за якість розповсюдженої волонтером  продукції серед ВІЛ-інфікованих осіб,  покладається на Організацію;
 3. У разі виникнення будь-яких спірних питань,  при передачі гуманітарної допомоги, посилання волонтером на Організацію є обов’язковим;
 4. Перед безпосередньою роздачею гуманітарної допомоги ВІЛ-інфікованим особам, волонтер повідомляє таким особам види цієї допомоги та пропонує добровільно обрати ті  з них, які для таких осіб є прийнятними;
 5. У разі передачі ВІЛ-інфікованим особам біологічно активної добавки «Фіточай «Імунодар. Молодильне яблучко», волонтер надає для ознайомлення копії Висновків  Державної санітарно-епідеміологічної експертизи  та супровідної  документації  лабораторних досліджень цієї  біологічно-активної добавки;
 6. Волонтер додатково роз’яснює ВІЛ-інфікованій особі її право не повідомляти свої реальні анкетні дані, не надавати жодних документів, які посвідчують її особу та довідок, які підтверджують її діагноз.  ВІЛ-позитивний діагноз особи, яка звернулася до волонтера за допомогою виступає для волонтера в якості презумпції.
 7. Відомості про передачу гуманітарної допомоги вносяться до Журналу обліку передачі гуманітарної допомоги (Додаток 8), в якому зазначаються:
  1. Дані про ВІЛ-інфіковану особу, які така особа повідомляє на свій власний розсуд волонтеру. До таких даних може бути віднесено, зокрема:  лише псевдонім, лише прізвисько, лише прізвище, або  імя, або  по-батькові. За бажанням такої особи, вона може надати свої реальні дані;
  2. Дані про кількість та найменування одиниць продукції, яку отримано ВІЛ-інфікованою особою в рамках благодійної Акції;
  3. Підпис ВІЛ-інфікованої особи про безоплатне  отримання благодійної допомоги;
  4. Підпис ВІЛ-інфікованої особи про ознайомлення з супровідною документацією на продукт, який нею отримано;
  5. За бажанням самої особи, будь-які  контакти такої особи,  її відгук про акцію та побажання.
 8. За наслідками роздачі отриманої гуманітарної допомоги, протягом трьох робочих днів з моменту видачі останнього комплекту,  волонтер подає до Організації Звіт про використання допомоги за цільовим призначенням (Додаток 7).
 9. У разі нерозповсюдження усієї отриманої продукції волонтеру до спливу часу проведення акції, останній звертається із заявою до Організації (Додаток 9),  в якій просить отримати надлишкову продукцію. За наслідками повернення складається Акт прийому-передачі встановленої форми (Додаток 6).

Повна версія положення для завантаження (MS Word)