Второе обращение Игоря Бомбушкара к Т.А. Донец (2014).

Вих. № 20-05/14 від 20 травня  2014 року

Голові підкомітету з питань законодавчого забезпечення протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, іншим соціально небезпечним захворюванням та з питань контролю за забезпеченням лікарськими засобами і медичними виробами, що закуповуються за державні кошти Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

Народному депутату України VII скликання

Донець Тетяні Анатоліївні

Шановна Тетяно Анатоліївно!

Засвідчуємо Вам глибоку повагу!

На Ваш лист від 14 квітня 2014 року № 125/10-76, пропонуємо розглянути  наші пропозиції, які стосуються вдосконалення законодавчої бази України, щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції,  зокрема в  законопроекті № 3737 від 06 грудня 2013 року.

Загальні риси та актуальність запропонованих змін до законодавства України

Позиція членів  МГО «Центр психологічної допомоги «Сонце, що сходить» полягає в тому, що проблема поширення ВІЛ-інфекції в Україні, давно вийшла за рамки медичної площини,  система сучасних поглядів  на цю проблему беззаперечно свідчить про її соціально-психологічний  характер.

Водночас,  законодавча база України, у тому числі і законопроект № 3737 від 06 грудня 2013 року,  в більшій мірі регулює лише медичні аспекти проблеми протидії та подолання ВІЛ-інфекції — впровадження профілактичних, діагностичних та клінічних заходів. На наше глибоке переконання, цього є недостатньо для комплексної протидії даному  захворюванню.

Вдосконалення  законодавства, на наше переконання,  повинно торкатися тих сфер суспільних відносин, які на сьогоднішній день залишаються неврегульованими, однак потребують такого врегулювання.  До такої, неврегульованої,  сфери  ми відносимо, у тому числі,  форми та критерії надання немедичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам, а також залучення громадських інституцій до подолання даного явища.

З огляду на це, ми пропонуємо Вам на засідання комітету із нашою участю обговорити питання включення до законопроекту № 3737 від 06 грудня 2013 року наступних законодавчих  новацій:

— широке  залучення громадських інститутів до вирішення проблеми  подолання ВІЛ-інфекції в частині соціальної адаптації та реабілітації  ВІЛ-інфікованих осіб;

— розробка критеріїв та вимог до громадських інститутів, які беруть участь інформаційно-роз’яснювальній та реабілітаційній роботі серед ВІЛ-інфікованих осіб, законодавче закріплення необхідності  погодження таких заходів з центральним органом виконавчої влади,  що  реалізує  державну політику  у  сфері  протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

— законодавче закріплення НЕМЕДИЧНОЇ допомоги ВІЛ-інфікованим особам у формі психіатричної та психологічної допомоги. Визначення НЕМЕДИЧНОЇ  допомоги, як комплексу заходів, що здійснюються в порядку, визначеному законом України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»,  іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, носять допоміжний характер та включають у себе психіатричну та психологічну допомогу.

— законодавче визначення психіатричної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, як комплексу спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного здоров’я таких осіб на підставах та в порядку, передбачених діючим законодавством України, профілактику, діагностику психічних розладів,  що можуть виникати у людини у звязку з постановкою діагнозу «ВІЛ», лікування, нагляд, догляд та медико-соціальну  реабілітацію таких осіб;

— законодавче визначення психологічної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, як комплексу заходів, спрямованих на забезпечення емоційної, смислової та екзистенціальної підтримки таких осіб  у ситуаціях труднощів, пов’язаних з діагнозом «ВІЛ», які виникають у процесі особистісного та соціального буття. Закріплення та поділ форм психологічної допомоги людям, які живуть з ВІЛ на первинну і вторинну;

Виходячи з перерахованих тез, ми пропонуємо орієнтовний перелік доповнень до Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» в тому числі тих, які окреслено в законопроекті №3737.

1)      Викласти частину 1 статті 2 Закону  в наступній редакції:

Державна  політика  у  сфері  протидії  поширенню  хвороб, зумовлених  ВІЛ,  реалізується  шляхом організації виконання цього Закону,  інших нормативно-правових актів України,  а також  шляхом розроблення, фінансового та матеріального забезпечення реалізації загальнодержавних та інших  програм,  що  передбачають  здійснення заходів з профілактики поширення ВІЛ-інфекції, інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо  принципів  здорового  та морального  способу  життя,  духовних  цінностей  і відповідальної поведінки у сфері сексуальних стосунків, розроблення  навчальних, просвітницьких  та  виховних  програм  з  цих питань для середніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, дійснення спеціальної підготовки медичного персоналу, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень,  широке залучення громадських інститутів та розвиток міжнародного співробітництва у цій сфері.

2) У статті 4 пункти  6, 9, 12 частини першої викласти у такій редакції:

«6) включення питань щодо здорового та морального способу життя, необхідності збереження сімейних та духовних цінностей, відповідальної поведінки у сфері сексуальних стосунків, профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, та їх близьких, а також щодо неприпустимості дискримінації таких людей та необхідності формування толерантного ставлення до них до відповідних навчальних програм для середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, залучення громадських інститутів до соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих осіб;

9) інформаційно-роз’яснювальної та реабілітаційної роботи, у тому числі із залученням представників громадських, благодійних та релігійних організацій, серед ВІЛ-інфікованих осіб, а також осіб  які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини ін’єкційним  способом,  з  метою  протидії поширенню ВІЛ-інфекції. Інформаційно-роз’яснювальна та реабілітаційна робота із залученням представників громадських, благодійних та релігійних організацій серед ВІЛ-інфікованих осіб здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади,  що  реалізує  державну політику  у  сфері  протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань  та   регулюється  відповідним  Положенням»;

3)  Розділ II Закону викласти у наступній назві:

«УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ. НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА НЕМЕДИЧНОЇДОПОМОГИ ВІЛ-ІНФІКОВАНИМ. РЕЄСТРАЦІЯ, ОБЛІК ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА НИМИ»

4)  Доповнити Розділ ІІ Закону статтею «10-1. Немедична допомога людям, які живуть з ВІЛ» :

Стаття 10-1. Немедична допомога людям, які живуть з ВІЛ

Немедична допомога людям, які живуть з ВІЛ, здійснюється в порядку, визначеному цим законом, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, носить допоміжний характер та включає у себе психіатричну та психологічну допомогу.

5)  Доповнити Розділ ІІ Закону статтею «10-2. Психіатрична  допомога людям, які живуть з ВІЛ» :

Стаття 10-2. Психіатрична допомога людям, які живуть з ВІЛ

  1. Психіатрична допомога людям, які живуть з ВІЛ — це комплекс  спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного здоров’я таких осіб на підставах та в порядку, передбачених діючим законодавством України, профілактику, діагностику психічних розладів, що можуть виникати у людини у звязку з постановкою діагнозу «ВІЛ»,  лікування, нагляд, догляд та медико-соціальна  реабілітацію таких осіб;
  2. Психіатрична допомогалюдям, які живуть з ВІЛ здійснюється в порядку та на підставах, передбачених законом України «Про психіатричну допомогу»;
  3. Програма психіатричної допомоги людям, які живуть з ВІЛ розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

6)  Доповнити Розділ ІІ Закону статтею «10-3. Психологічна допомога людям, які живуть з ВІЛ» :

10-3. Психологічна допомога людям, які живуть з ВІЛ

  1. Психологічна допомога людям, які живуть з ВІЛ – це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення емоційної, смислової та екзистенціальної  підтримки таких осіб  у ситуаціях труднощів, пов’язаних з діагнозом «ВІЛ», які виникають у процесі особистісного та соціального буття.  Психологічна допомога людям, які живуть з ВІЛ поділяється на первинну і вторинну;
  2. Первинна психологічна допомога надаєтьсяорганом виконавчої влади, що реалізує  державну політику  у  сфері  протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань при виконанні ним своїх безпосередніх функції. Особливості надання первинної психологічної допомоги закріплюється окремим Положенням, яке розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади,  що  реалізує  державну політику  у  сфері  протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.
  3. Вторинна психологічна допомога надається із залученням представників громадських, благодійних та релігійних організацій серед ВІЛ-інфікованих осіб, здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. Особливості надання вторинної психологічної допомоги, критерії залучення громадських інститутів, закріплюється окремим Положенням, яке розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади,  що  реалізує  державну політику  у  сфері  протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Ми переконані, що доповнення Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»  вказаними новелами,  дозволить, з огляду на вирішення проблеми ВІЛ/СНІД, як соціально-психологічної проблеми, сприяти більш ефективній протидії ВІЛ на соціальному рівні,  створить прозорий механізм залучення громадських об’єднань до процесу реалізації Державних програм з протидії та подолання епідемії ВІЛ/СНІДу. 

З огляду на це, шановна Тетяно Анатоліївно, ми повторно звертаємось до Вас з проханням посприяти нам взяти участь в роботі Комітету в частині, яка буде стосуватися обговорення  зареєстрованого  Вами законопроекту №3737 від 06.12.2013 року, з метою презентації свого бачення проблеми протидії поширенню ВІЛ/СНІД в України пропозицій щодо нормативного закріплення шляхів подолання зазначеного явища в суспільстві, Обгрунтування  цих пропозицій. 

З повагою, Голова І.С. Бомбушкар

Ссылка на переписку:

Обращение Игоря Бомбушкара к Т.А. Донец (Первое письмо)

Ответ Т.А. Донец на обращение Игоря Бомбушкара (Первое письмо)

Обращение Игоря Бомбушкара к Т.Д.Бахтеевой

Ответ Т.Д.Бахтеевой на обращение Игоря Бомбушкара