Звернення Бомбушкара І.С. до керівників українських та російських телеканалів з убойною пропозицією (2013).

Ток-шоу «Викриття екстрасенсів» ®

 1. Актуальність

Із включенням до Державного класифікатору ДК 003-09 таких професій, як астролог (5151), ворожка та хіромант(5152), відбулася легалізація значного сегмента окультно-містичних послуг, у зв’язку з чим збільшилась кількість зловживань у даній галузі.  При цьому, включені до класифікатору професії не мають ані критеріїв атестації, ані відповідних державних навчальних програм.

Під приводом надання окультних послуг, вчиняються шахрайські дії. Крім того, громадяни ризикують потрапити у сферу впливу осіб, які страждають різноманітними захворюваннями та розладами психіки.  На сьогодні лише в місті Києві діє близько 30 різноманітних окультних центрів, шкіл та інститутів,  нараховується близько 15 тисяч хіромантів, магів, астрологів,  ворожок,  провидиць тощо. Місячний обіг даного бізнесу складає сотні тисяч доларів США, однак це жодним чином не контролюється державою та обумовлює існування тіньового сегменту економіки.

Активно розгортається діяльність із надання окультних послуг і в глобальній мережі Інтернет. Безліч сайтів, на яких, як правило, адміністратор виступає і в якості чаклуна (астролога, ворожки, провісника, хіроманта), пропонують за певну грошову винагороду позбутися різноманітних хвороб,  гармонізувати стосунки з оточуючими, довідатися про майбутнє.  Парадоксальним є факт того, що безпосереднього контакту з клієнтом не відбувається, а гроші в рахунок оплати так званих послуг, перераховуються на карткові рахунки шахраїв  приватними переказами.

Розповсюджуючи інформацію щодо своєї діяльності, чаклуни-шахраї надають клієнтам дипломи неіснуючих окультних шкіл, університетів та академій.

 1. Формат проекту

Ток-шоу з елементами конкурсу, незалежних журналістських розслідувань,  за участю ведучого, запрошених осіб та глядачів у залі.

—          Ведучий ставить на обговорення актуальні питання щодо дослідження причин, які змушують людей звертатися за допомогою до окультистів; аналізує методи обману довірливих громадян, висвітлюючи конкретні факти, які виносяться  на обговорення із потерпілими від таких «магів» запрошеними особами та глядачами у залі. В рамках проекту створюється гаряча інформаційна лінія, по якій кожен охочий може звернутися за допомогою, якщо він став жертвою протиправних дій з боку окультистів.

Перед кожною новою передачею готуються відповідні відео репортажі, беруться інтерв’ю,  проводяться незалежні журналістські розслідування.

—          Запрошені особи (до 5 чоловік) – дають свою оцінку висвітленим фактам.  До цього переліку залучаються:

 1. Особи, які потерпіли від дій екстрасенсів;
 2. Фахівці у галузі психіатрії;
 3. Священнослужителі;
 4. Психологи;
 5. Фахівці у галузі права;
 6. Екстрасенси, маги, хіроманти, ворожки тощо (переважно з числа учасників телепроекту «Битва екстрасенсів» та інших осіб, які у той чи інший спосіб заявляються про свої екстрасенсорні здібності).

Окрім обговорення актуальних проблем, запрошеним особам, які заявили про свої надздібності,  пропонується на умовах добровільності, в ефірі передачі продемонструвати їх.

Можливі методи перевірки надздібностей:

 1. Визначення віку, статі, соціального становища особи без візуального контакту з нею,  в присутності запрошених та глядачів із залу;
 2. Визначення характеристик і властивостей предмету без візуального контакту з цим предметом;
 3. Визначення номіналу та масті карти з колоди;
 4. Вгадування числа від 1 до 1000, яке може бути загадано будь-ким з глядачів у залі методом випадкового  вибору; (тощо)

Особа, яка має намір довести свої надздібності може сама запропонувати спосіб, в який вона готова ці здібності продемонструвати перед глядачами та телекамерою.

У разі, якщо така особа публічно продемонструвала наявні в неї екстрасенсорні надздібності, вона отримує грошову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень, які знаходяться в скляному сейфі в студії. (На переконання автора ідеї – Бомбушкара І.С., за умови прозорості у визначенні надздібностей, жоден з учасників не зможе їх продемонструвати).

Глядачі у залі – задають питання запрошеним особам (в окремо відведений проміжок часу); висловлюють свої думки з приводу тих чи інших питань; слідкують за прозорістю в демонстрації надздібностей, висловлюють свої зауваження;  приймають участь у соцопитуваннях

 1. Тривалість однієї передачі – 30-45 хвилин без урахування часу на рекламу.
 2. Тематичні напрямки ток-шоу:

—          Екстрасенсорика, магія та  їх місце в житті сучасної людини;

—          Магія, містика, релігія та їх взаємозв’язок;

—          Можливості екстрасенсорики. Міфи та омани;

—          Магія та шахрайство;

—          Екстрасенсорика та засоби масової інформації. Псевдо-магічна діяльність;

—          Складнощі та небезпеки застосування езотеричних практик;

—          Екстрасенсорика і шизофренія. Магічні впливи та людська навіюваність;

—          Псевдомагічні та релігійні ордени, деструктивні секти і культи —  їх вплив на психіку людини;

 1. Призовий фонд ток-шоу (50000грн.) виплачує ведучий та автор ідеї (Бомбушкар І.С.) із власних коштів.

Обращение Бомбушкара И.С. к руководителям украинских и русских телеканалов с убойным предложением

Ток-шоу «Разоблачение экстрасенсов» ®

 1. Актуальность

С включением в Государственный классификатор Украины ГК 003-09 таких профессий, как астролог (5151), гадалка и хиромант (5152), произошла легализация значительного сегмента оккультно-мистических услуг, в связи с чем увеличилось количество злоупотреблений в данной области. Включенные в классификатор профессии не имеют ни критериев аттестации, ни соответствующих государственных учебных программ.
Под предлогом оказания оккультных услуг, совершаются мошеннические действия. Кроме того, граждане рискуют попасть в сферу влияния лиц, страдающих различными заболеваниями и расстройствами психики. На сегодня только в Киеве действует около 30 различных оккультных центров, школ и институтов, насчитывается около 15 тысяч хиромантов, магов, астрологов, гадалок, провидиц т.д.. Месячный оборот данного бизнеса составляет сотни тысяч долларов США, однако это никоим образом не контролируется государством и обусловливает существование теневого сегмента экономики.

Активно разворачивается деятельность по предоставлению оккультных услуг и в глобальной сети Интернет. Множество сайтов, на которых, как правило, администратор выступает и в качестве колдуна (астролога, гадалки, предсказателя, хироманта) предлагают за определенное денежное вознаграждение избавиться от различных болезней, гармонизировать отношения с окружающими, узнать будущее. Парадоксальным является факт того, что непосредственного контакта с клиентом не происходит, а деньги в счет оплаты так называемых услуг, перечисляются на карточные счета мошенников частными переводами.

Распространяя информацию о своей деятельности, маги-мошенники предоставляют клиентам дипломы несуществующих оккультных школ, университетов и академий

     2. Формат проекта

Ток-шоу с элементами конкурса, независимых журналистских расследований, с участием ведущего, приглашенных лиц и зрителей в зале.

Ведущий ставит на обсуждение актуальные вопросы исследования причин, которые заставляют людей обращаться за помощью к оккультистам; анализирует методы обмана доверчивых граждан, освещая конкретные факты, которые выносятся на обсуждение с пострадавшими от таких «магов» приглашенными лицами и зрителями в зале. В рамках проекта создается горячая информационная линия, по которой каждый желающий может обратиться за помощью, если он стал жертвой противоправных действий со стороны оккультистов.
Перед каждой новой передачей готовятся соответствующие видео репортажи, берутся интервью, проводятся независимые журналистские расследования.
Приглашенные лица (до 5 человек) — дают свою оценку освещен фактам. В этот перечень привлекаются:

 1. Лица, пострадавшие от действий экстрасенсов;
 2. Специалисты в области психиатрии;
 3. Священнослужители;
 4. Психологи;
 5. Специалисты в области права;
 6. Экстрасенсы, маги, хироманты, гадалки и т.п. (преимущественно из числа участников телепроекта «Битва экстрасенсов» и других лиц, которые тем или иным образом заявляются о своих  экстрасенсорных  способностях).

Кроме обсуждения актуальных проблем, приглашенным лицам, которые заявили о своих сверхспособностях, предлагается на условиях добровольности, в эфире передачи продемонстрировать их.

Возможные методы проверки сверхспособностей:

 1. Определение возраста, пола, социального положения лица без визуального контакта с ним, в присутствии приглашенных и зрителей из зала;
 2. Определение характеристик и свойств предмета без визуального контакта с этим предметом;
 3. Определение номинала и масти из колоды;
 4. Угадывание числа от 1 до 1000, которое может быть загадано кем-либо из зрителей в зале методом случайного выбора; (и т.п.)

Лицо, которое намерено доказать свои сверхспособности может само предложить способ, которым оно готово эти способности продемонстрировать перед зрителями и телекамерой.
В случае, если такое лицо публично продемонстрировала имеющиеся у него экстрасенсорные сверхспособности, оно получает денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен, которые находятся в стеклянном сейфе в студии. (По убеждению автора идеи – Бомбушкара И.С, при условии прозрачности в определении сверхспособностей, ни один из участников не сможет их продемонстрировать).

Зрители в зале — задают вопросы приглашенным лицам (в отдельно отведенный промежуток времени) высказывают свои мнения по поводу тех или иных вопросов; следят за прозрачностью в демонстрации сверхспособностей, высказывают свои замечания; принимают участие в соцопросах

 1. Продолжительность одной передачи — 30-45 минут без учета времени на рекламу.4. Тематика ток-шоу:

— Экстрасенсорика, магия и их место в жизни современного человека;

— Магия, мистика, религия и их взаимосвязь;

— Возможности экстрасенсорики. Мифы и заблуждения;

— Магия и мошенничество;

— Экстрасенсорика и средства массовой информации. Псевдо-магическая деятельность;

— Сложности и опасности применения эзотерических практик;

— Экстрасенсорика и шизофрения. Магические воздействия и человеческая внушаемость;

— Псевдомагические  и религиозные ордена, деструктивные секты и культы — их влияние на психику человека;

5.Призовой фонд ток шоу (50 000грн.) выплачивает ведущий и автор идеи (Бомбушкар И.С) из собственных средств.

17 июня 2013